Selasa, 6 Oktober 2009

Malazut tenggaroh fi asma al rijal wa hukmuh.

Dibawah ini ialah senarai nama rijal hadis dan bahagiannya, hasil daripada pembacaan, kajian dan talaqqiku sepanjang aku berkecimpung dan seni-seni hadis ini. Walau pun tidak banyak, namun mungkin dapat membantu kalian.

A. Thiqah

1. Bisyir bin Harb.
2. Hakim al Asram
3. Mahzie bin Maimun
4. A’ra’rah bin al Barnad
5. Marhum bin Abdul Aziz al Attar
6. Ja’far bin Sulaiman al Dhobi’e
7. Sai’d bin Abdul Rahman
8. Jarir bin Hazim
9. Yazid bin Hazim
10. Suwar bin Abdullah al Qadhie
11. Al Qasim bin al fadhal al Haddanie
12. Yazid bin Ibrahim al Tustarie
13. U’yainah bin Abdul Rahman
14. Hummam binYahya
15. Abu al Ashhab Ja’far bin Hayyan
16. Hilal bin Abu Daud al Habthie
17. I’mran bin Zaid al Taghlabie
18. A’uf al A’robie
19. Kahmis bin al Hasan
20. Abu U’baidah al Najie
21. Abban bin Yazid al A’ttar
22. Salam bin Miskin
23. Al Sirri bin Yahya
24. Bustham bin Muslim
25. Abdul Hamid bin Bahram
26. Abu Abdullah Salamah bin Tamam al Syaqrie
27. Muthi’ bin Maimun
28. Misyhraj bin Nabatah
29. Zakaria bin Yahya al Zurra’
30. Soleh Maula al Tauamah
31. Abu Zubair Muhammad bin Muslim al Makkie
32. Abu Hazrah Ya’qub bin Mujahid
33. Muslim al Khayyad
34. Al Qasim bin al Abbas
35. Abu Huwairath
36. Sa’ad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin A’uf
37. Abdul Salam Maula Quraaish
38. Musa bin U’qbah
39. Muhammad bin A’mru bin a’lqomah
40. Usamah bin Zaid bin Aslam
41. Abdullah bin Abu Nujaih al Makkie
42. Hanzalah bin Abu Sufyan
43. A’mru bin abu Sufian
44. Usamah bin Zaid al Laithi
45. Musa bin U’lay bin Robah al Lakhmie
46. Abdul Hamid bin Ja’far al Ansorie
47. Sulaiman bin Bilal
48. Muhammad bin Abdul Rahman Maula ali Talhah
49. Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz
50. Umar bin Abdul Rahman bin Dalaf
51. Talhah bin Abdul Malik al Ablie
52. Abu Soleh Zakuan al Zayyat
53. Abu Soleh al Hanafie
54. Abu Soleh Maula Dhubaa’h
55. Abu Soleh Zahrah bin Ma’bad Maula Uthman bin Affan
56. Abu Soleh Mizan ( diriwayatkan daripadanya Sulaiman al Taimie )
57. Abu Soleh Qailulah ( diriwayatkan daripadanya Yahya bin abu Kathir )
58. Suhail bin bin Abu Soleh
59. A’bbad bin Abu Soleh
60. Soleh bin Abu Soleh
61. Sa’id bin Salim al Qaddah
62. Muhammad bin Abdul Rahman bin al Mughirah bin Abu Zi’b
63. Hakim bin Raziq
64. Ismail bin Ibrahim bin U’qbah
65. Hatim bin Ismail
66. Anas bin I’yad
67. Marwan bin Muawiyah
68. Ibrahim Adham
69. Abu Ja’far al Razie
70. Muhammad bin al Walid al Zubaidie
71. Ziyad bin Sa’ad
72. Anis bin Abi Yahya
73. A’bbad bin Kathir al Ramlie
74. Abdul Aziz al Darowardie
75. Sa’id bin Sam’an ( diriwayatkan daripada abu Zui’b )
76. Abdul Wahhab bin al Ward
77. I’krimah bin A’mmar
78. I’thof bin Khalid al Makhzumie
79. Ismail bin Ja’far al Madanie
80. Muhammad bin Ja’far al Madanie
81. Abdullah bin Sa’id bin Abu Hind
82. Ibrahim bin Abu al Nadr al Madinie ( Burdan )
83. Hammad al Khayyat
84. Musa bin Abu al Furat
85. Abu Umar al sona’nie
86. A’sim bin Sulaiman al Ahwal
87. Aiman bin Nabil
88. Hisyam bin Yusuf
89. Ibrahim bin Auham
90. Ibrahim bin Abi A’blah
91. Muhammad bin Ziyad al Alhanie
92. Al Qasim bin abu Abdul Rahman
93. A’mir bin Najih
94. Musa bin Ayyub al Ghofiqie ( diriwayatkan daripada pak ciknya )
95. Yahya bin Hamzah al Dimashqie
96. Muhammad bin Rasyid
97. Ismail bin I’yash ( diriwayatkan daripada selain ahli syam adalah dhoif )
98. Muhammad bin Salamah al Harranie
99. Al Nadr bin A’rabie
100. Ma’qal bin Ubaidullah
101. Quraisyh bin Hayyan
102. Hazim bin Abi Hazim
103. Abu Mulaih

B. Dhaif

1. Abu al Muhazzim
2. Yazid al Riqasyie
3. Yazid bin Atho
4. Al Harith bin Nubhan
5. Ibrahim bin Abdul Malik Abu Ismail al Naqqad
6. Ibad bin Mansur
7. Zaid al a’mmie
8. Ibad bin Mansur
9. Abban bin A’yyash
10. Abu Murrah Wasil bin Abdul Rahman
11. Soleh al Murrie
12. A’li bin Zaid Ibnu Jad’an
13. Nasar bin Thorif
14. Ayyub bin Khuth
15. Al Hasan bin abu Ja’far
16. Abdul A’la bin Abu al Musawir

Tiada ulasan:

Catat Ulasan